Om Bådelauget

Bådelaugets historie.

Dyvig 1959. Foto: Jens Kristensen

Dyvig Bådelaug blev startet den 25 februar 1956 som en underafdeling af Sønderborg Yacht Club, men allerede året efter blev klubben selvstændigt og har igennem årene udviklet sig støt og roligt til det den er i dag.

Det er her vi mødes – udveksler erfaringer – planlægger ture – og bare mødes til en hyggelig snak.

Sådan har det ikke altid været. Arealet hvor bådelauget ligger er en gammel toldhavn som bådelauget købte for mange år siden.

Under krigen i 1864 lå danske kanonbåde parat i Dyvig for at hindre tyskerne i at komme over Alssund
I dag får vi besøg af rigtig mange tyske sejlere, men de kommer med helt fredelige hensigter

Indskuddet var dengang på 15 kr. og kontingentet var på 10 kr. pr. halvår og man skulle også betale 2,50 kr. pr. meter bådlængde.

Det er lidt dyrere i dag
Indskuddet er i dag på 11.000 kr. Kontingentet er på 1200 kr.

Vi er 202 aktive medlemmer samt 21 passive medlemmer.
Vi bruger ca. 1600 m2 vand om året.
Og vi bruger ca. 70.000 kWh. Om året

Vi har ca. 4000 besøgende både om året som medbringer ca. 10.000 gæster.

Vi befinder os på positionen 55° grader 02minutter 55 sekunder Nord og 9 grader 42 minutter, 14 sekunder øst
Så er der vist ikke flere statiske oplysninger.

For at komme ind til Dyvig af Søvejen, skal man sejle ind gennem Stegsvig – en tunneldal med stejle skrænter, igennem det smalle løb Stegs gaf og inde i bunden af bugten ligger Dyvig Bådelaug
Den oprindelige vej fra landsiden, var den vej der går på skrænten, over pladsen på bakken og ned forbi det, der i dag er vores værksted. Havnepladsen var meget mindre end i dag. I 1975 lavede kommunen vejen om langs vandet og fyldte noget af pladsen op, mens vi selv fyldte noget af pladsen op med overskudsjord fra Danfoss.

De første broer blev slået med et hjemmelavet, hånddrevet ramslag med det pompøse navn HERCULES af Dyvig. Hvor lang tid dette ramslag har eksisteret ved vi ikke, men i 1973 blev det afløst af et aflagt ramslag som bestyrelsen købte i Århus havn, hvor det havde ligget ubrugt igennem mange år kun brugt af måger, så der skulle også en stor omgang rengøring til
Vi solgte ramslaget for nogle år siden til Brødrene Larsen som har brugt det til at slå de nye pæle over ved kroen

I 1985 fik vi en aftale med Sønderjyllands amt om at vi gratis kunne få kørt opbrudte cykelstier til Dyvig og læsset af så de dannede den mole vi nu har mod vest.
Da vi var to tredjedel ude gik der kuk i sagen, idet amtet fandt ud af at det var billigere at knuse dem og lade dem ligge under de nye cykelstier. Vi fik derefter en aftale med en betonfabrik i Sønderborg om at vi måtte hente alt det betonaffald vi ville mod selv at betale transporten. Det kostede os 90.000 kr. Men det blev alligevel en billig læmole som vi har haft megen gavn af igennem årene.
Drikkevand: Oprindelig havde vi ikke rindende vand, men en brønd med håndpumpe, og vort eneste toilet var i en sådan stand at man skulle være meget trængende for at bruge det. I 1974 fik vi en vandledning fra Holm vandværk, et projekt som kommunen havde planlagt. De kunne imidlertid ikke få beboernes tilsagn om at betale, så de to roklubber og vi fik lov at bruge projektet, og efter et par besøgsrunder fik vi dem alle med på spøgen, så vi kunne gå i gang

Nyt havneanlæg : Vi havde længe et ønske om, at få renoveret vort gamle kajanlæg, og var langt fremme med planer herom. Imidlertid så ” Ministeriet for offentlige Arbejder” i avisen, at vi var i gang med noget, så vi fik et brev om, at vi ikke skulle bryde os om at lave noget som helst, før vi havde fået godkendt et havneprojekt Vi fik et favorabelt tilbud fra Sloth-Møller i Sønderborg, og dette projekt fik vi også godkendt i 1974 med ikke mindre end 42 betingelser. Ingen af disse betingelser har dog generet os, heller ikke den der lyder “- at der træffes sådanne foranstaltninger at bilkørsel på broerne er umuliggjort.” Som start på havneprojektet importerede vi for kr. 90.000.- Azobé træ fra Afrika, og vi fik en entreprenør fra Åbenrå til at lave servicekajen. På den nye kaj fik vi opsat en mastekran som er lavet af Danfoss lærlingeafdeling, og for et par år siden blev den forsynet med en elektrisk talje der gør det nemt at arbejde med den

Spildevand og el : Da vi ikke ønskede at lede spildevand ud i Dyvig, fik vi gravet en tank ned, og denne er senere erstattet af en større. Vi skulle selv betale for bortkørsel af spildevandet, først til Holm, og de senere år til Himmark. Det har været dyrt. I januar 2002 blev vi tilsluttet det kommunale kloaksystem, så oversvømmelser i klubhuset skulle nu være historie. Samtidig med udgravningen til kloakledningen fik vi nedlagt et nyt kabel, så vi på længere sigt kan få tilstrækkelig stor strømforsyning. I juni 2003 er der opsat 29 standere med 6 stikdåser i hver, på broerne. Hvert stik har en automatsikring på 5 Ampere, og hver stander har 2 HFI- relæer der kobler ud når der er afledning i det, der er tilsluttet.
I 2015 er el standerne skiftet ud med nye betalings standere, så de enkelte forbrugere betaler for deres strømforbrug.

Nyt klubhus: Vi tænkte på forskellige placeringer og udførelser af et klubhus, og det endte så i 1976 med det nuværende klubhus. En murer lavede fundament og kloak for os, og så gik vi selv i gang med at bygge huset, ledet af to “kaptajner” der begge havde bygget sådan et Panbo hus til sig selv. Der medgik 2500 arbejdstimer, og huset var færdigt til indvielse på 6 måneder. Siden er klubhuset udvidet med større toiletfaciliteter og badeafdelinger.

Kajak: I 2007 indledte vi et samarbejde med Kajakklubben. Det startede med at de fik lov til at opsætte en 40 fods container på vores grund. Containeren var hjemsted for deres grej og kajakker. I 2013 byggede vi om og satte en tilbygning på bygningsanlægget syd for parkeringspladsen. Ombygningen gav mulighed for at få forbedret forholdene for kajakfolkene og indretningsarbejdet pågår stadigvæk.

På generalforsamlingen i 2016 blev det besluttet at integrere Kajakklubbens medlemmer sammen med jolle ejerne og sejlere uden egen båd i Dyvig Bådelaug som derefter alle er “Aktive medlemmer”.

Havnekoisken:
I 2010 købte vi 2 pavilloner, der tilsammen udgør havnekontoret og havnekoisken .

Årets havn i 2010:
I 2010 valgte medlemmerne af Dansk Tursejlerforening ved en urafstemning Dyvig Bådelaug til årets havn. Denne hæder er vi naturligvis beæret over og vi har taget det som en anerkendelse og skulderklap til den måde vi driver havnen på